ทีมทันตแพทย์

รายละเอียดข้อมูลของทันตแพทย์ของเรา

ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. วนิชยา อุดมวนิช

 • ทีมอาจารย์ทันตแพทย์ ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟัน
 • สมาชิกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ทพญ. ดร.กชกร เล็กวิจิตรธาดา

 • ทีมอาจารย์ทันตแพทย์ ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟัน
 • สมาชิกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ประจำภาควิชา ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. ภักดี ภู่พัฒน์

 • ทีมอาจารย์ทันตแพทย์ และ ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟัน
 • สมาชิกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีมหาบัณฑิต กันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. สุหัชชา เมธีวรกุล

 • ทีมอาจารย์ทันตแพทย์ ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟัน
 • สมาชิกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบหาบัณฑิต กับตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางการแพทย์และคลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ทพญ. กุรุพินท์ เชาวกิจเจริญ

 • ทีมอาจารย์ทันตแพทย์  ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการจัดฟัน Invisalign
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาโท ทันตกรรมจัดฟัน M.S.D.
 • มีประสบการณ์จัดฟันใสกว่า 20 ปี

ทันตกรรมทั่วไป โรคเหงือก และรักษารากฟัน

ทพญ. เกศกัญญา ศศิประภากุล

 • ทีมทันตแพทย์ รวมทันตแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมทั่วไป
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. สุภานี ดำรงโฆษิตกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ ประสานมิตร
 • อดีต อาจารย์ ประจําภาคปริทันตวิทยา มศว.

ทพญ. พรรีรา เกตุชู

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรม
 • วุฒิบัตรชั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. สุธิดา พร์นิธิเจริญกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตกรรมประดิษฐ์และรากเทียม

ทพญ.วราภรณ์ บุรวัชระโชย

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. ณัฐพร ไพรสุวรรณา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดа
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมรากเทียม Neodent

ทพญ. สุภาพร ดุรงค์วงศ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากับตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมรากเทียม รพ.เวชธานี
 • Certificate in Oral Implantology. Frankfurt University, Germany
 • Fellowship in Advanced Implantology. DGOI 2018., Germany

ทพญ. มานิตา วู

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Master of Science in Implantology and Dental Surgery, International Medical College, MIB GmbH, Muenster, Germany

ทันตกรรมสำหรับเด็กและศัลยกรรมช่องปาก

ทพญ. มณีกาญจน์ คงสมจิตต์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.วราพ สุริยะแก้วเนรมิตร

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย