ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟัน 

ทพ.ภักดี ภู่พัฒน์

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬา
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟันจุฬา

 ประจำวันเสาร์ ที่ 1 3 และ 5 ของเดือน (12.30-17.00 น.)
 ประจำวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
(9.00-12.30 น.)

ทพญ. วรรธิดา จิตตานนท์

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
• วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
• Residency in Orthodontics Mahidol U

 ประจำวันศุกร์ที่ 1 และ 2 ของเดือน
(16.00-19.00 น.)

 วันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน
(10.00-13.00 น)

ทพญ. พรณี ศุภผล

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์ และคลินิกสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬา
• วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬา Residency in Orthodontics, Chulalongkorn U

 ประจำวันพุธที่  1 3 และ 5 ของเดือน (16.00-19.00 น.)

ทพญ. สุหัชชา เมธีวรกุล

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬา
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์ และคลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬา

 ประจำวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน (11.00-17.00 น.)
 ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านใส่ฟัน ครอบฟัน ฟันปลอม รากฟันเทียม 

  • ทพญ. สุภาพร ดุรงค์วงศ์

    • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
    • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬา
    • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัย Frankfurt เยอรมัน Certificate in Oral Implantology, Frankfurt University, Germany
    • ประกาศนียบัตร หลักสูตรทันตกรรมรากเทียม โรงพยาบาลเวชธานี
  •   Certificate in Advanced Implantology of the German Society for Oral Implantology (DGOI) 2018


 ประจำวันจันทร์ อังคาร ศุกร์ (10.00-19.00 น.)


ทพญ. ธนเพ็ญ ตั้งสุขเสริมกุล

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
• วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬา
• Residency in Prosthodontics, Chulalongkorn U

 ประจำทุกวันจันทร์ (16.00-19.00 น)

                        อาทิตย์ (10.00-19.00 น.)

ทพญ. วราภรณ์ บุรวัชระไชย
• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 ประจำวันเสาร์ (10.00-19.00 น.)
 ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรักษารากฟัน 

ทพญ. ดาราพรรณ พิพัฒนพิชากร

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
• วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ จุฬา
• Residency in Endodontics, Chulalongkorn U
• ชนะเลิศประกวดรางวัล Dentsply Asia Case Contest 2012

 ประจำวันอาทิตย์ (10.00-18.00 น.)

ทพญ. สุธิดา พีร์นิธิเจริญกุล

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเอนโดดอนต์ จุฬา

 ​ประจำวันพฤหัส (10.00-19.00 น.)
 ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษาฟันเด็ก 

ทพญ. มณีกาญจน์ คงสมจิตต์

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา 
• ​​ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬา

 ประจำวันเสาร์ที่ 2  และ 4 ของเดือน (10.00-18.00 น.)
 ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก 

ทพญ. วราพร สุริยะแก้วเนรมิตร

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬา

 ประจำวันจันทร์ (10.00-15.00 น.) และวันพูธ (10.00-19.00 น.)


ทพ. สิทธิเดช สุขแสง

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์และแมกซิลโลเฟเชียล จุฬา

ประจำวันเสาร์ (10.00-16.00 น)

 ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคเหงือก 

ทพญ. สุภาณี ดำรงโฆษิต 

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ ประสานมิตร

 ประจำวันจันทร์ อังคาร ศุกร์ (16.00-19.00 น.)
 อาทิตย์ ที่ 1 และ 3 ของเดือน (10.00-18.00 น.)

ทพญ. กุลนันท์ เลิศพิมลชัย

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬา 
• วุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา จุฬา​

 ประจำวันเสาร์ (10.00-18.00 น.)
Powered by MakeWebEasy.com